PRZYPOMNIENIE HASŁA

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO
www.moto-store.eu
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez Sklep Internetowy.
 2. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików Cookies oraz narzędzi analitycznych.
 3. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Krzysztof Waluszewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MOTO-STORE KRZYSZTOF WALUSZEWSKI z siedzibą w Kielcach przy ulicy 1 Maja 191, 25-655 Kielce, . NIP 6571787611, REGON 260677416, adres e-mail: order@moto-store.eu
 4. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.
 5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Kupującego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków:
  a) zawieranie umów z Administratorem - niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o Świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, której dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego;
  b) obowiązki ustawowe Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych, obsługi transakcji oraz obsługi zgłoszeń posprzedażnych, obrony praw i dochodzenia roszczeń), brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie obowiązków prawnych.
 6. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.
§2
PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
 1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
  a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub
  d) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
§3
CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM
 1. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy kontaktują się ze Sklepem Internetowym poprzez komunikację telefoniczną, mailową, formularz kontaktowy lub pocztę tradycyjną.
 2. Celem przetwarzania danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym jest udzielenie odpowiedzi na przesłaną wiadomość użytkownika. Dane osobowe udostępnione w drodze korespondencji mailowej lub kontaktu telefonicznego przetwarzane są w celu komunikacji z osobą udostępniającą dane osobowe.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych zawartych w rejestrach publicznych czy też ogólnodostępnych stronach internetowych przedsiębiorstw jest marketing bezpośredni usług własnych Administratora.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych we wskazanych powyżej celach jest podjęcie działań na rzecz użytkownika, który nawiązał kontakt z Administratorem przed zawarciem umowy (tj. art. 6. ust. 1 lit. b RODO) oraz realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji i marketingu usług własnych Administratora (tj. art. 6. ust. 1 lit. f RODO). Wszelkie dane osobowe, o których mowa powyżej, przetwarzane są ponadto w celu ustalenia, dochodzenia oraz obrony ewentualnych roszczeń.
 5. Dane osobowe przekazywane za pośrednictwem formularza kontaktowego, korespondencji mailowej, kontaktu telefonicznego, poczty tradycyjnej oraz zbierane przez Administratora z ogólnodostępnych źródeł mogą być przekazywane i ujawniane wyłącznie podmiotom współpracującym z Administratorem, w szczególności podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie oraz podmiotom stale współpracującym z Administratorem przy realizacji w/w celów (m. in. obsługa informatyczna czy prawna).
 6. Dane osobowe zawarte w formularzu kontaktowym, w korespondencji mailowej, w poczcie tradycyjnej oraz przekazane w trakcie kontaktu telefonicznego będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do komunikacji, po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe zbierane przez Administratora z ogólnodostępnych źródeł będą przetwarzane do czasu złożenia sprzeciwu.
 7. Administrator informuje o prawie do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, np. w sytuacji, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawie do przeniesienia danych do innego administratora. Administrator informuje również odrębnie o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego.
 8. Przekazanie danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym, korespondencji mailowej, poczcie tradycyjnej lub w trakcie kontaktu telefonicznego jest dobrowolne, jednak niezbędne do celów komunikacji. Skorzystanie z którejkolwiek formy kontaktu równoważne jest udzieleniu zgody na przetwarzanie danych w celach wymienionych powyżej.
§4
ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM
 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier, czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbedne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
 3. Dane osobowe Kupującego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
  a) przewoźnicy / podmioty obsługujące magazyn i/lub proces wysyłki - w przypadku Kupującego, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Towaru przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora, a jeżeli wysyłka następuje z magazynu zewnętrznego – podmiotowi obsługującemu magazyn i/lub proces wysyłki – w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Towaru Kupującemu.
  b) podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - w przypadku Kupującego, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Kupujacego
  c) dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem usług elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
  d) dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
§5
GROMADZENIE I WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES
 1. Zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką, Administrator przechowuje zapytania HTTP kierowane do serwera serwisu Administratora, które są pobierane automatycznie od użytkowników odwiedzających stronę internetową (zwane „plikami Cookies”). Informacje zapisane w plikach Cookies, serwer serwisu Administratora może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera. Korzystanie z witryny jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie plików Cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Każdy użytkownik ma możliwość wyłączenia plików Cookies dokonując odpowiedniej konfiguracji przeglądarki. Pliki Cookies nie zawierają żadnych danych identyfikujących osoby odwiedzające stronę internetową ani innych informacji zebranych od użytkowników.
 2. Zebrane pliki Cookies są przez Administratora przechowywane przez czas nieokreślony wyłącznie w celach pomocniczych, służących do administrowania stroną internetową. Informacje w nich zawarte są ujawniane jedynie osobom upoważnionym do administrowania serwerem strony internetowej Administratora. Administrator wykorzystuje pliki Cookies wyłącznie w celach statystycznych oraz celem dopasowania zawartości i układu strony internetowej do potrzeb odwiedzających ją użytkowników.
§6
GOOGLE ANALYTICS
 1. Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa plików Cookies (o których mowa powyżej) w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez pliki Cookies na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.
 2. Google będzie korzystać z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkowników, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn, oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z plików Cookies wybierając w przeglądarce ustawienia, o których mowa powyżej.
 3. Korzystając z niniejszej witryny internetowej wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących Państwa danych w sposób i w celach określonych powyżej.
§7
ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Administrator może zmienić obowiązującą politykę prywatności, w szczególności w celu jej dostosowania do wymogów określonych obowiązującymi przepisami prawa, informując o dokonanych zmianach na stronie internetowej www.moto-store.eu

TOP
Wybierz walutę
0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu