PRZYPOMNIENIE HASŁA

FORMULARZ REKLAMACYJNY
www.moto-store.eu

  Państwa dane kontaktowe:

  Informacje o pojeździe:

  Informacje o zakupie:

  Data zakupu:

  Numer faktury VAT:

  Informacje o reklamacji:

  Prosimy załączyć wymagane dokumenty:

  *Zgłoszenie reklamacyjne bez załączonych niezbędnych dokumentów będzie pozostawione bez rozpoznania. Dozwolone formaty plików: JPG, PNG, GIF, TIFF, PDF. Maksymalny rozmiar załączonego pliku to 5Mb.

  Dokument potwierdzający sprawność turbiny:

  Dokument potwierdzający sprawność wtryskiwaczy:

  Dokument potwierdzający

  zakup nowej chłodniczki:

  Dokument potwierdzający montaż i rozruch

  silnika przez autoryzowaną stację serwisową

  GWARANCJE
  1. Na Towar udzielana jest gwarancja Sprzedawcy. Okres gwarancji wynosi 6 miesięcy od daty dostawy Towaru, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej w formie pisemnej.
  2. Jeśli Kupujący ujawni wady tkwiące w dostarczonym mu Towarze winien natychmiast zaprzestać eksploatacji Towaru i zgłosić wadę Sprzedawcy w terminie 3 dni roboczych od momentu ujawnienia wady. Zaprzestanie eksploatacji silnika do czasu rozpatrzenia zgłoszenia gwarancyjnego następuje bez żadnego odszkodowania należnego Kupującemu. Sprzedawca w terminie 14 dni roboczych od dokonania zgłoszenia z tytułu gwarancji obowiązany jest do podjęcia decyzji co do częściowego lub całkowitego uznania zgłoszenia gwarancyjnego lub odmowy uznania. W razie uznania zgłoszenia gwarancyjnego Sprzedawca zobowiązany będzie do usunięcia wady. Sprzedawca może zwolnić się ze zobowiązania do usunięcia wady poprzez zwrot Kupującemu ceny uiszczonej za Towar z przejęciem prawa własności wadliwego Towaru.
  3. W celu zachowania roszczeń z tytułu gwarancji obejmującej silnik samochodowy lub tzw. słupek (silnik bez osprzętu) Kupujący wraz z montażem zregenerowanego silnika lub tzw. słupka (silnika bez osprzętu) jest zobowiązany do:
   a) zlecenia autoryzowanej stacji obsługi kontroli sprawności turbiny, wtryskiwaczy, jak również montażu i próbnego rozruchu silnika;
   b) montażu nowej chłodniczki,
   c) wymiany oleju po przejechaniu 600 km,
   d) niedokonywania napraw silnika poza autoryzowanymi stacjami obsługi właściwymi dla producenta danej marki pojazdu.
  4. Zgłoszenie gwarancyjne należy dokonać na poniższy adres email: order@moto-store.eu
  5. Do zgłoszenia reklamacyjnego dotyczącego zakupionego silnika lub tzw. słupka (silnika bez osprzętu) Kupujący zobowiązany jest dołączyć następujące dokumenty:
   a) dokument potwierdzający sprawność turbiny,
   b) dokument potwierdzający sprawność wtryskiwaczy,
   c) dokument potwierdzający zakup nowej chłodniczki,
   d) dokument potwierdzający montaż i rozruch silnika przez autoryzowaną stację serwisową,
   Zgłoszenie reklamacyjne bez załączonych niezbędnych dokumentów będzie pozostawione bez rozpoznania.
  6. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu gwarancji, jest obowiązany na własny koszt wymontować i dostarczyć wadliwy Towar na adres zakładu Sprzedawcy.
  7. Wymienione w ramach gwarancji części lub podzespoły stają się własnością Sprzedawcy. Jeśli w wykonaniu swoich obowiązków gwarancyjnych Sprzedawca dokonał naprawy lub wymiany Towaru wówczas gwarancja ulega przedłużeniu wyłącznie o czas trwania naprawy.
  TOP
  0
   0
   Twój koszyk
   Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu