PRZYPOMNIENIE HASŁA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.moto-store.eu
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i ogólne warunki sprzedaży i dostawy części do samochodów dostawczych i osobowych dedykowanych wyłącznie podmiotom nie będącym konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod domeną www.moto-store.eu.
 2. Właścicielem oraz Administratorem sklepu internetowego jest MOTO-STORE KRZYSZTOF WALUSZEWSKI z siedzibą w Kielcach przy ulicy 1 Maja 191, 25-655 Kielce. NIP 6571787611, REGON 260677416, adres e-mail: order@moto-store.eu
§1
DEFINICJE
 1. Regulamin - niniejszy dokument, określający warunki i zasady zawierania umowy sprzedaży i dostawy za pośrednictwem sklepu internetowego.
 2. Sklep internetowy - platforma sprzedażowa, prowadzona pod domeną https://moto-store.eu wraz ze wszystkimi jej elementami, zarządzana przez Administratora.
 3. Administrator oraz Sprzedawca – podmiot prowadzący Sklep Internetowy tj. MOTO- STORE KRZYSZTOF WALUSZEWSKI z siedzibą w Kielcach przy ulicy 1 Maja 191, 25-655 Kielce. NIP 6571787611, REGON 260677416.
 4. Kupujący - każdy podmiot, który zawarł lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 5. Konto - zbiór danych Kupującego wraz z informacjami o jego działaniach w sklepie internetowym. Konto prowadzone jest pod unikalną nazwą (login) i zabezpieczone utworzonym przez Kupującego hasłem, stanowiącym ciąg znaków literowych, cyfrowych i innych wybranych przez Kupującego, wykorzystywanych w celu dostępu do Konta i ustalonym przez Kupującego podczas rejestracji Konta.
 6. Towar – towar lub produkt znajdujący się w ofercie handlowej sklepu internetowego, przeznaczony do sprzedaży, w szczególności asortyment wskazany w pkt 1 powyżej.
 7. Cena – wartość netto towaru wyrażona w złotych polskich, nieuwzględniająca podatku od towarów i usług VAT oraz kosztów dodatkowych, w tym opłat za paletę, specjalne opakowanie, opłat kurierskich, ceł, opłat wywozowych, przewozowych oraz pozostałych opłat związanych ze sprzedażą̨ lub transportem do Kupującego.
 8. Zamówienie –złożone Sprzedawcy przez Kupującego oświadczenie o zakupie Towarów znajdujących się w ofercie handlowej Sklepu Internetowego, złożone drogą internetową poprzez formularz dostępny na stronie https://moto-store.eu/realizacja- zamowienia/.
 9. Umowa sprzedaży - umowę sprzedaży zawartą drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie.
 10. Dostawa - czynność faktyczna polegającą na dostarczeniu Kupującemu przez Sprzedawcę Towaru określonego w zamówieniu, za pośrednictwem Dostawcy lub na życzenie Kupującego poprzez odbiór własny w siedzibie Sprzedawcy.
 11. Dostawca – oznacza firmę kurierska, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
 12. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie wyłącznie do Zamówień i Umów Sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego i nie wiążą Stron w przypadkach złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży poza Sklepem Internetowym.
 2. Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu i zapoznania się z jego treścią. Akceptacja Regulaminu następuje każdorazowo przed złożeniem Zamówienia w Sklepie internetowym.
 3. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby oferta prezentowana w Sklepie internetowym była aktualna.
 4. Przedstawienia graficzne oraz zdjęcia Towarów wskazanych w Sklepie Internetowym mają charakter poglądowy i mogą nieznacznie odbiegać od ich wyglądu rzeczywistego, który uzależniony jest w znacznym stopniu od parametrów sprzętu elektronicznego Sprzedającego lub Kupującego.
 5. Informacje handlowe (cenniki, opisy, reklamy i inne informacje o Towarze) znajdujące się na stronie Sklepu Internetowego, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów czasowego ograniczenia dostępności Towarów, wycofania poszczególnych Towarów ze sklepu internetowego bez podawania przyczyn, zmiany parametrów technicznych zamieszczonych Towarów.
 7. Kupujący będący osobą fizyczną zobowiązany jest przy składaniu Zamówienia do poinformowania Sprzedawcy o tym, że zamierzona umowa sprzedaży nie posiada dla niego charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
§3
ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
 1. Kupujący zobowiązuje się nie udostępniać loginu ani hasła podmiotom trzecim, innym niż przez niego upoważnione.
 2. Kupujący ponosi w całości odpowiedzialność za działania swoich pracowników oraz innych osób, którym udostępni hasło i login. Wszelkie oferty zakupu przekazane Sprzedawcy przez Kupującego za pośrednictwem Konta będą traktowane, jako ważne i skuteczne oferty zakupu Towarów umieszczonych w Sklepie Internetowym dokonane przez Kupującego.
 3. Kupujący zobowiązany jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich.
 4. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania przerw w świadczeniu usług drogą elektroniczną i udostępnianiu Sklepu internetowego w razie konieczności przeprowadzenia modyfikacji, modernizacji, rozbudowy, konserwacji systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w świadczeniu usług informatycznych i korzystania ze Sklepu Internetowego wynikające z działania siły wyższej oraz spowodowanego przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej).
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub utrudnienia w korzystaniu z ze Sklepu internetowego wynikające z przyczyn lezących po stronie Kupującego, w tym za utratę przez Kupującego lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego loginu i hasła.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Kupującego w tym za korzystanie przez niego ze Sklepu Internetowego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak Towarów uwidocznionych w sklepie internetowym, co do których oferta Kupującego nie została zaakceptowana.
 9. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia Kupującemu szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych i udowodnionych przez Kupującego strat.
 10. Kupujący może korzystać ze Sklepu Internetowego wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej i innej niezgodnej z przeznaczeniem Sklepu Internetowego.
 11. Kupujący zobowiązany jest do powstrzymania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na działanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość stron Sklepu lub jego elementy techniczne, jak również od dostarczania treści naruszających przepisy prawa, prawa jakichkolwiek podmiotów lub dobre obyczaje.
 12. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni w roku.
 13. Kupujący ma możliwość kontaktowania się, zgłaszania nieprawidłowości w działaniu Sklepu lub składania reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres: order@moto-store.eu
 14. Wszelkie fotografie, wizualizacje, rysunki, opisy i inne materiały dotyczące Towarów, znajdujące się na stronie Sklepu internetowego stanowią wyłączna własność Sprzedawcy lub partnerów współpracujących ze Sprzedawcą i z tego tytułu podlegają ochronie przewidzianej we właściwych przepisach prawa.
 15. Kopiowanie, rozpowszechnianie czy jakiekolwiek inne wykorzystywanie fotografii, wizualizacji, rysunków, opisów lub innych materiałów dotyczących Towarów bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw Sprzedawcy lub partnerów współpracujących ze Sprzedawcą, podlegających ochronie w szczególności na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U.2022.2509 t.j. z dnia 2022.12.06 z późniejszymi zmianami) lub innych przepisów prawa.
§4
BEZPŁATNE ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. W związku z prowadzeniem Sklepu internetowego, Sprzedawca bezpłatnie świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Usługami Świadczonymi Drogą Elektroniczną są:
  a) Założenie i prowadzenie Konta Kupującego – w zakresie niezbędnym do składania, ewidencjonowania i realizacji Zamówień oraz przechowywania historii Zamówień;
  b) Koszyk i dodawanie Towarów do Koszyka – w zakresie umożliwiającym złożenie i modyfikację Zamówienia, dotycząca rodzaju i ilości Towarów, cen, danych Kupującego, danych do dostawy, sposobu płatności, danych do faktury, oraz monitorowania statusu Zamówienia (bez numeru listu przewozowego);
 3. W celu współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca i korzystania przez Kupującego z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną, niezbędne jest spełnienie przez Kupującego następujących wymagań technicznych:
  a) Urządzenie końcowe (komputer, laptop, tablet, smartfon, etc.) z dostępem do sieci Internet;
  b) Systemem operacyjnym – MS Windows w wersji [NT 6.2] lub nowszej, MAC OS;
  c) Procesor co najmniej 1 GHz lub szybszy z obsługą PAE, NX i SSE2;
  d) Pamięć RAM co najmniej RAM: 1 GB (wersja 32-bitowa) lub 2 GB (wersja 64- bitowa);
  e) Przeglądarka – Internet Explorer w wersji nie starszej niż̇ IE 10 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż [5] lub Chrome w wersji nie starszej niż [43.x] lub Opera w wersji nie starszej niż 9.6 lub inna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą jeżyka JavaScript.
  f) Aktywne konto poczty elektronicznej (adres e-mail).
 4. Zabroniona jest jakiekolwiek ingerencja przez Kupującego w zawartość stron Sklepu internetowego lub jego elementów technicznych, jak również̇ dostarczanie przez Kupującego jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
 5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą przystąpienia przez Kupującego do korzystania z poszczególnych Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną, o których mowa w ust. 2, przy czym w przypadku założenia i prowadzenia Konta Kupującego na czas nieokreślony, a w przypadku Koszyka i dodawania Towarów do Koszyka oraz zamieszczania opinii na czas określony niezbędny do wykonania danej usługi. Kupujący może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez:
  a) usuniecie Konta Kupującego;
  b) zaprzestanie korzystania z usług Koszyk i dodawanie Towarów do Koszyka
 6. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji w sprawie Usługi Świadczonej Drogą Elektroniczną. W tym celu należy złożyć pisemne zawiadomienie na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres: order@moto-store.eu zawierające opis wady, termin ujawnienia wady wraz z podaniem danych kontaktowych. Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedawcę̨ w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Sprzedawca poinformuje Kupującego w powyższym terminie o sposobie załatwienia reklamacji w takiej formie, w jakiej reklamacja została złożona.
§5
ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
 1. Informacje o Produktach w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego; powyższe informacje nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu kodeksu cywilnego. Wobec powyższego samo złożenie Zamówienia przez Kupującego nie skutkuje zawarciem Umowy Sprzedaży.
 2. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży Kupujący składa Zamówienie w Sklepie Internetowym.
 3. Z usługi Koszyk i dodawanie Produktów do Koszyka może skorzystać każdy Kupujący w celu złożenia Zamówienia.
 4. W Koszyku możliwa jest modyfikacja Zamówienia, w tym usuwanie Towarów z Koszyka, aż do chwili kliknięcia przycisku ostatecznie potwierdzającego zakup (wysłanie Zamówienia do Sprzedawcy).
 5. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca dokonuje weryfikacji dostępności zamówionego przez Kupującego Towaru, niezwłocznie potwierdza otrzymanie Zamówienia oraz niezwłocznie (nie później niż̇ w ciągu trzech dni roboczych) składa oświadczenie w przedmiocie przyjęcia Zamówienie do realizacji. Zawarcie Umowy Sprzedaży miedzy Kupującym a Sprzedawcą następuje z chwilą złożenia przez Sprzedawcę̨ oświadczenia o przyjęciu Zamówienie do realizacji.
 6. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie Kupującemu stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Kupującego, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.
 7. Kupujący może skorygować Zamówienie lub zrezygnować ze złożonego Zamówienia do momentu przyjęciu Zamówienie do realizacji przez Sprzedawcę, poprzez wysłanie modyfikacji Zamówienia lub zadania anulowania Zamówienia, ze wskazaniem numeru Zamówienia, na adres mailowy Sklepu internetowego: order@moto-store.eu
 8. Przyjęcie Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę̨ lub odmowa przyjęcia do realizacji jest dokonywane pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Kupującego. Odmowa nie wymaga uzasadnienia i może być w szczególności spowodowana niedostępnością̨ Towaru, zmianą cen, błędną informacją w Sklepie internetowym, nieuregulowaniem przez Kupującego należności za wcześniej zrealizowane dostawy.
 9. W przypadku niemożności realizacji przez Sprzedawcę̨ Zamówienia z powodu braku dostępności Towaru, po uprzednim dokonaniu płatności z góry przez Kupującego, Sprzedawca zwraca Kupującemu całą uiszczoną przez niego sumę pieniężną. W przypadku określonym w niniejszym punkcie, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody w postaci strat poniesionych przez Kupującego oraz utraconych przez niego korzyści w związku z nie zawarciem Umowy sprzedaży.
§5a
OPCJE ZAKUPU NA WYMIANĘ
 1. Kupujący może wybrać możliwość zakupu zregenerowanego silnika w opcji na wymianę z kaucją. Opcja ta składa się z następujących elementów: (1) zakup regenerowanego silnika wraz z wpłatą ceny powiększonej o indywidualnie określoną przez Sprzedawcę kaucję; (2) dostarczenie zakupionego zregenerowanego silnika przez Sprzedawcę do Kupującego; (3) przekazanie przez Kupującego innego niesprawnego silnika tego samego typu i specyfikacji technicznej w celu rozliczenia kaucji; (4) zwrot Kupującemu wpłaconej kaucji.
 2. W opcji zakupu na wymianę z kaucją:
  - dostarczenie zakupionego zregenerowanego silnika następuje po wpłacie przez Kupującego ceny oraz kaucji;
  - przekazywany przez Kupującego inny niesprawny silnik powinien spełniać następujące wymagania: nadawać się do ponownej regeneracji, w szczególności nie może posiadać dziur w bloku, mikropęknięć, przełamań lub mikropęknięć wału korbowego;
  - kaucja traktowana jest jako depozyt zabezpieczający przekazanie przez Kupującego innego niesprawnego silnika tego samego typu i specyfikacji technicznej, przy czym kaucja przepada na rzecz Sprzedawcy w sytuacji, gdy inny silnik spełniający powyższe wymagania nie zostanie dostarczony Sprzedawcy w ciągu 30 dni od daty dostarczenia do Kupującego zregenerowanego silnika;
  - terminowe przekazanie Sprzedawcy niesprawnego silnika spełniającego powyższe wymagania skutkować będzie zwrotem kaucji na rachunek, z którego została wpłacona (termin zwrotu nie dłuższy niż 10 dni roboczych od daty przekazania).
 3. Kupujący może wybrać możliwość zakup zregenerowanego silnika w opcji na wymianę bez kaucji. Opcja ta składa się z następujących elementów: (1) zakup regenerowanego silnika, zapłata przez Kupującego ceny wraz z przekazaniem Sprzedawcy przez Kupującego innego niesprawnego silnika; (2) dostarczenie zakupionego zregenerowanego silnika przez Sprzedawcę do Kupującego.
 4. W opcji zakupu na wymianę bez kaucji:
  - dostarczenie zakupionego zregenerowanego silnika następuje po wpłacie przez Kupującego ceny oraz po dostarczeniu przez Kupującego innego niesprawnego silnika;
  - przekazywany przez Kupującego inny niesprawny silnik tego samego typu i specyfikacji technicznej powinien spełniać następujące wymagania: nadawać się do ponownej regeneracji, w szczególności nie może posiadać dziur w bloku, mikropęknięć, przełamań lub mikropęknięć wału korbowego;
  - brak przekazania przez Kupującego innego niesprawnego silnika spełniającego powyższe wymagania w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży skutkować będzie automatycznym rozwiązaniem umowy sprzedaży, a wpłacona przez Kupującego cena zostanie mu zwrócona przez Sprzedawcę. W takim przypadku Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego odebrania przekazanego niesprawnego silnika nie spełniającego powyższych wymagań.
§6
REALIZACJA ZAMÓWIENIA
 1. Czas realizacji zamówienia wynosi do 15 Dni Roboczych (z wyłączeniem jednak zamówień obejmujących Towary wykonywane na indywidualne zamówienie Kupującego, dla których termin realizacji jest ustalany indywidualnie).
 2. Termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu otrzymania przez Sprzedawcę płatności za zamówione Towary. Sprzedawca może zezwolić na inne formy płatności w tym wysyłkę Towaru za pobraniem, wówczas termin realizacji liczony będzie od daty zawarcia Umowy.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia czynników od niego niezależnych, np.: blokady dróg, strajków przewoźników, katastrof, unieruchomienia zakładu, przeszkód lub ograniczeń logistycznych itp.
§7
PŁATNOŚCI
 1. Z wyjątkiem sytuacji określonych w ust. 2 i 3 poniżej, w Sklepie Internetowym, dostępne są następujące sposoby płatności:
  a) płatność z góry:
  - przelewem bankowym, na podstawie faktury pro-forma. Faktura proforma wysyłana jest drogą elektroniczną na adres e-mailowy podany w formularzu rejestracyjnym Kupującego.
  b) płatność gotówką
  - przy odbiorze („za pobraniem”) pod warunkiem że wysokość pobrania nie przekroczy kwoty 6500 zł lub
  - w kasie Sprzedawcy.
 2. Jakiekolwiek odstępstwa od powyżej ustalonych sposobów płatności, możliwe są w wyjątkowych sytuacjach po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedawcą.
 3. Jeżeli Zamówienie dotyczy produktu zindywidualizowanego, któremu zgodnie ze zleceniem Kupującego, zostały nadane indywidualne cechy, np. określone przez Kupującego parametry inne niż standardowe, płatność musi być dokonana z góry.
 4. Zapłata powinna być dokonana w walucie polskiej (PLN), chyba że Sprzedawca i Kupujący wyraźnie uzgodnią dopuszczalność zapłaty w innej, określonej walucie.
 5. Zamówienie nieopłacone przez Kupującego w całości będzie automatycznie anulowane bez żadnych roszczeń Kupującego względem Sprzedawcy z tego tytułu.
 6. W przypadku wyboru płatności przelewem bankowym, termin zapłaty za Zamówienie wskazany jest na fakturze pro-forma wystawionej na rzecz Kupującego. Za dzień zapłaty uważa się̨ datę̨ uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. Zamówienie nieopłacone przez Kupującego w całości w powyższym terminie będzie automatycznie anulowane bez żadnych roszczeń Kupującego względem Sprzedawcy z tego tytułu.
 7. W przypadku wyboru płatności za pobraniem Kupujący jest zobowiązany dokonać płatności przy odbiorze – bezpośrednio Dostawcy przesyłki, a w przypadku odbioru własnego – osobie dokonującej wydania przesyłki lub osobie przez nią wskazanej.
 8. Sprzedawca wystawia Kupującemu fakturę VAT za zakupione Towary.
 9. Wraz z akceptacją warunków Regulaminu, Kupujący upoważnia Sprzedawcę̨ do wystawiania faktur VAT bez podpisu Kupującego.
§8
DOSTAWA
 1. Dostępnymi sposobami Dostawy są wyłącznie:
  a) przesyłka kurierska,
  b) odbiór własny.
 2. Dostawa Towaru odbywa się pod adres wskazany przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia.
 3. Sprzedawca realizuje Dostawę Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL.
 4. Koszty Dostawy ponosi Kupujący, chyba że w Sklepie Internetowym wyraźnie wskazano, że koszty danej dostawy ponosi Sprzedawca.
 5. Koszty Dostawy zależne są od wybranego sposobu dostarczenia Towarów do Kupującego oraz rodzaju Towarów, a także ilości, wagi i wymiarów Towarów.
 6. Koszty dostawy są podane w Koszyku przed złożeniem Zamówienia ewentualnie mogą być podane na etapie składania oświadczenia o przyjęciu Zamówienia do realizacji.
 7. Jeżeli zawarcie i wykonanie Umowy Sprzedaży skutkuje powstaniem obowiązku zapłaty cła lub innych należności przywozowych, Kupujący ma obowiązek zapłacić cło i inne należności przywozowe we własnym zakresie (dotyczy dostawy poza obszar celny Unii Europejskiej).
 8. Koszt dostawy poza granice Rzeczypospolitej Polskiej jest każdorazowo ustalany indywidualnie z Kupującym, za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 9. Sprzedawca zobowiązany jest do opakowania Towaru, w sposób odpowiadający jego właściwościom.
 10. Materiały wykorzystane do pakowania Towaru stanowią koszty własne Sprzedawcy i nie podlegają zwrotowi.
 11. Zgodnie z art. 589 k.c. Towar pozostaje własnością̨ Sprzedawcy do czasu uiszczenia przez Kupującego pełnej ceny za dostarczony Towar i koszty Dostawy oraz wszelkie inne należności wchodzące w skład ceny (§1 ust. 7 Regulaminu).
 12. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru Dostawcy, na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru, powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w Dostawie.
§9
RĘKOJMIA

Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru wobec Kupującego zostaje wyłączona. Wyłączenie rękojmi za wady fizyczne nie dotyczy Kupujących będących konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego.

§9a
UPRAWNIENIE KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY
 1. Kupujący będący Konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży w Sklepie internetowym (umowa na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa) może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Kupującego będącego konsumentem poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres wskazany w § ust. 3 Regulaminu lub na adres e-mail: order@moto-store.eu.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr A do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy sprzedaży w wykonaniu której sprzedawca wydaje Towar – od objęcia Towaru w posiadanie przez Kupującego będącego konsumentem lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.
 4. Kupujący będący konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Kupującego o konieczności poniesienia tych kosztów. Jeżeli Kupujący będący konsumentem wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Towaru lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Kupujący ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 7. Towar powinien być zwrócony na adres wskazany w § ust. 3 Regulaminu.
 8. Towar dostarczany Sprzedawcy w wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży powinien być wolny od danych, w tym osobowych.
 9. Postanowienia niniejszego paragrafu „Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy sprzedaży” stosuje się również do przedsiębiorców na prawach konsumenta, czyli osób fizycznych, zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
§10
GWARANCJE
 1. Na Towar udzielana jest gwarancja Sprzedawcy. Okres gwarancji wynosi 6 miesięcy od daty dostawy Towaru, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej w formie pisemnej.
 2. Jeśli Kupujący ujawni wady tkwiące w dostarczonym mu Towarze winien natychmiast zaprzestać eksploatacji Towaru i zgłosić wadę Sprzedawcy w terminie 3 dni roboczych od momentu ujawnienia wady. Zaprzestanie eksploatacji silnika do czasu rozpatrzenia zgłoszenia gwarancyjnego następuje bez żadnego odszkodowania należnego Kupującemu. Sprzedawca w terminie 14 dni roboczych od dokonania zgłoszenia z tytułu gwarancji obowiązany jest do podjęcia decyzji co do częściowego lub całkowitego uznania zgłoszenia gwarancyjnego lub odmowy uznania. W razie uznania zgłoszenia gwarancyjnego Sprzedawca zobowiązany będzie do usunięcia wady. Sprzedawca może zwolnić się ze zobowiązania do usunięcia wady poprzez zwrot Kupującemu ceny uiszczonej za Towar z przejęciem prawa własności wadliwego Towaru.
 3. Warunkiem zachowania roszczeń z tytułu gwarancji obejmującej silnik samochodowy lub tzw. słupek (silnik bez osprzętu) jest udokumentowanie przez Kupującego, że wraz z montażem zregenerowanego silnika lub tzw. słupka (silnika bez osprzętu):
  a) zlecił autoryzowanej stacji obsługi kontrolę sprawności turbiny, sprawdzenie i kodowanie wtryskiwaczy, jak również montaż i próbny rozruch silnika;
  b) dokonał montażu nowej chłodniczki oleju (udokumentowanego paragonem lub fakturą),
  c) dokonał montażu nowej chłodnicy EGR (udokumentowanego paragonem lub fakturą),
  d) dokonał czyszczenia / regeneracji filtra cząstek stałych DPF wraz z certyfikatem potwierdzającym jego sprawność i wykonane operacje (udokumentowanego paragonem lub fakturą);
  e) dokonał wymiany oleju po przejechaniu 600 km (udokumentowanego paragonem lub fakturą),
  f) nie dokonywał napraw silnika poza autoryzowanymi stacjami obsługi właściwymi dla producenta danej marki pojazdu.
  Kupujący jest zobowiązany w terminie 60 dni od daty dostarczenia silnika samochodowego lub tzw. słupka (silnika bez osprzętu) do przesłania do Sprzedawcy skanu lub kopii dowodu zakupu nowej chłodniczki oleju (paragonu lub faktury) pod rygorem utraty roszczeń z tytułu gwarancji.
 4. Zgłoszenie gwarancyjne należy dokonać na poniższy adres e-mail: order@moto-store.eu
 5. Do zgłoszenia reklamacyjnego dotyczącego zakupionego silnika lub tzw. słupka (silnika bez osprzętu) Kupujący zobowiązany jest dołączyć następujące dokumenty:
  a) dokument potwierdzający sprawność turbiny,
  b) dokument potwierdzający sprawność wtryskiwaczy,
  c) dokument potwierdzający zakup nowej chłodniczki oleju, chyba że został przesłany wcześniej stosownie do zapisów ust. 3 powyżej,
  d) dokument potwierdzający zakup nowej chłodnicy EGR,
  e) dokument potwierdzający montaż i rozruch silnika przez autoryzowaną stację serwisową,
  Zgłoszenie reklamacyjne bez załączonych niezbędnych dokumentów będzie pozostawione bez rozpoznania.
 6. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu gwarancji, jest obowiązany na własny koszt wymontować i dostarczyć wadliwy Towar na adres zakładu Sprzedawcy.
 7. Wymienione w ramach gwarancji części lub podzespoły stają się własnością Sprzedawcy. Jeśli w wykonaniu swoich obowiązków gwarancyjnych Sprzedawca dokonał naprawy lub wymiany Towaru wówczas gwarancja ulega przedłużeniu wyłącznie o czas trwania naprawy.
 8. Gwarancja nie dotyczy:
  a) usterek lub innych uszkodzeń technicznych, których przyczyną powstania była niewłaściwy montaż lub niewłaściwa eksploatacja Towaru, w tym eksploatacja niezgodna ze sztuką lub z dokumentacją techniczno-rozruchową, niezgodna z zaleceniami wskazanymi w instrukcji obsługi albo sprzeczna z zaleceniami Sprzedawcy,
  b) usterek lub innych uszkodzeń powstałych w wyniku uszkodzeń termicznych, chemicznych lub mechanicznych lub używania Towaru niezgodnie z przeznaczeniem,
  c) uszkodzeń powstałych w wyniku zjawisk naturalnych (np. powodzi), jak również wypadków, pożarów lub kradzieży,
  d) uszkodzeń powstałych w wyniku przechowywania lub montażu Towaru w niewłaściwych warunkach, w szczególności w pomieszczeniach zapylonych, zawilgoconych, zabrudzonych,
  e) uszkodzeń spowodowanych wadliwym funkcjonowaniem wtryskiwaczy (wymagane jest kodowania wtryskiwaczy przy montażu silnika) lub wadliwej turbosprężarki.
 9. Gwarancja nie obejmuje obsługi bieżącej, bieżących obowiązkowych regulacji oraz przeglądów.
 10. Kupujący traci uprawnienia do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji, jeżeli:
  a) będzie używał Towaru niezgodnie z przeznaczeniem lub niezgodnie z zaleceniami producenta,
  b) dokona w okresie gwarancyjnym naprawy bądź wymiany elementów silnika poza serwisem Sprzedawcy lub poza autoryzowanymi stacjami obsługi właściwymi dla producenta danej marki pojazdu,
  c) będzie używał materiałów eksploatacyjnych nie uzgodnionych ze Sprzedawcą,
  d) plomby gwarancyjne na silniku zostaną zerwane lub uszkodzone.
§11
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność jedynie za szkodę wyrządzoną Kupującemu umyślnie. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę po stronie Kupującego w postaci utraconych korzyści wynikających z wad Towaru. Wszelka odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy względem Kupującego nie może przekroczyć półtorakrotności Ceny zapłaconej przez Kupującego za Towar. Wykluczone są inne roszczenia Kupującego niezależnie od ich charakteru i tytułu, w szczególności roszczenia o odszkodowanie za szkody pośrednie lub szkody następcze, utracone zyski lub straty, które powstają u Kupującego lub osoby trzeciej.
 2. Kupujący zobowiązany jest do pozyskania na własną rękę i bezwzględnego przestrzegania instrukcji obsługi Towaru. Odpowiedzialność Sprzedawcy jest wyłączona w przypadku nieprzestrzegania przez Kupującego instrukcji obsługi lub niespełnienia przez Kupującego określonych warunków dopuszczenia do eksploatacji Towaru zgodnie z zasadami mechaniki i wytycznymi producenta Towaru.
 3. Odpowiedzialność Sprzedawcy jest wyłączona w razie zaistnienia siły wyższej bądź innej okoliczności na przebieg której strony nie maja wpływu, np. takiej jak: strajki, restrykcje celne, walutowe i energetyczne, powszechne niedobory Towarów.
§12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw właściwych.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na stronie https://moto-store.eu/sklep/regulamin-sklepu/
 3. Wszystkie Zamówienia złożone Sprzedawcy przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, w wersji obowiązującej w dniu złożenia Zamówienia przez Kupującego.
 4. Jeżeli jakikolwiek zapis Regulaminu okaże się nieważny lub nieskuteczny w świetle przepisów obowiązującego prawa należy ten zapis interpretować w taki sposób, aby był on zgodny z prawem właściwym i odzwierciedlał zamysł danego zapisu. Pozostałe części Regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.
 5. W przypadku wystąpienia przeciwko Kupującemu osoby trzeciej z jakimikolwiek roszczeniami mogącymi powstać w związku ze sprzedanym Towarem lub zrealizowaną usługą, Kupujący zobowiązany jest poinformować o powyższym Sprzedawcę pisemnie w terminie 7 dni pod rygorem utraty prawa do dochodzenia roszczeń wobec Sprzedawcy z tego tytułu.
 6. Wszelkie spory wynikające z zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży, strony będą starały się rozstrzygać polubownie, a w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia poddadzą je pod rozstrzygniecie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Sprzedawcy. Strony uzgadniają wyłączną jurysdykcję krajową sądów powszechnych Rzeczypospolitej Polskiej do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających lub związanych z zawarciem umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 7. Prawem właściwym dla realizacji zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży oraz rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych z zawartych ze Sprzedawcą umów jest prawo polskie.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.03.2023 r.

Aktualizacja regulaminu: §10 Gwarancje, pkt.3. a, dodano zapis, dn. 16.04.2024r.

TOP
0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu